OFERTA rehabilitacyjna - Gabinet Rehabilitacji Dzieci i terapii bólu

Idź do spisu treści

Menu główne

OFERTA rehabilitacyjna


I. Diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci.

II. Terapia bólu - masaż tkanek głębokich, terapia punktów spustowych - dla dzieci i dorosłych


III. Diagnoza i terapia logopedyczna i neurologopedyczna

IV. Pedagog


Specjalizuję się w diagnostyce i rehabilitacji niemowląt i dzieci, u których stwierdzono:


 • zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego u niemowląt

 • asymetrię posturalną

 • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego

 • mózgowe porażenie dziecięce

 • porażenie splotu ramiennego  

 • zaburzenia integracji sensomotorycznej u dzieci w różnym wieku

 • rozszczep kręgosłupa

 • choroby nerwowo - mięśniowe

 • zespół Downa

 • inne zespoły genetyczne

 • kręcz szyi


Udzielam instruktażu dla rodziców:

 • z zakresu  pielęgnacji niemowląt wg. koncepcji NDT-Bobath

 • stymulacji rozwoju psychoruchowego niemowląt przedwcześnie urodzonychProwadzę ocenę neurorozwojową niemowląt i małych dzieci na różnych etapach rozwoju.

               
Wizyta po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.Propozycja zajęć pedagogicznych :
- konsultacje terapeutyczne dla dzieci z autyzmem
- indywidualne zajęcia terapeutyczno - edukacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
- grupowe zajęcia integracyjne dla dzieci
- indywidualne zajęcia relaksacyjne dla dzieci
- grupowe zajęcia relaksacyjne dla rodziców
- tematyczne warsztaty dla rodziców
DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA I NEUROLOGOPEDYCZNA:
- Kompleksowe badanie rozwoju mowy;
- Wczesna interwencja logopedyczna;
- Diagnoza i terapia AAC;
- Terapia wad wymowy (dyslalia);
- Terapia zaburzeń mowy związanych z niewykształconą kompetencją językową i komunikacyjną (głuchota i niedosłuch, alalia, oligofazja,    autyzm);
- Terapia zaburzeń mowy związanych z brakiem lub niedowładem sprawności realizacyjnych (dysglosja, jąkanie i inne zaburzenia płynności    mówienia, dyzartria);
- Terapia zaburzeń związanych z rozpadem systemu komunikacyjnego (afazja, schizofazja, demencja);

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego